Ziņas|Aktualitātes|Ziņas par iestādi|Jaunsardze|Normatīvie akti|Saites
Resursi un rīki
Kontaktinformācija
Publiskie iepirkumi
Iepirkumi līdz 4000 EUR
Publikācijas un statistika
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
JIC reģistrētās preču zīmes
Vakances
Fotogalerija
Video arhīvs
Tavai drošībai
Meklēšana
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Jaunsardzes un informācijas centrs > Ziņas par iestādi
Ziņas par iestādi

2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumi nr. 1419 «Jaunsardzes un informācijas centra nolikums» nosaka, ka Jaunsardzes un informācijas centrs (turpmāk ― centrs) ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs centra pakļautību īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību. 

Centra darbības mērķis ir veicināt profesionālā dienesta karavīru atlases iespējas un sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības jomu. 

Centram ir šādas funkcijas:

 • izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā;
 • veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu;
 • īstenot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām valsts aizsardzības jomā;

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, centrs veic šādus uzdevumus:

 • organizē un nodrošina jauniešu apmācības procesu valsts aizsardzības jomā;
 • sadarbībā ar pašvaldībām organizē informatīvi izglītojošus pasākumus un citus pasākumus, iesaistot jauniešus no sociālā riska grupām;
 • izdod militāro žurnālu "Tēvijas Sargs";
 • sagatavo izdošanai metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts aizsardzības jomā, kā arī pēc Aizsardzības ministrijas vai Nacionālo bruņoto spēku pasūtījuma koordinē un sagatavo izdošanai tādus izdevumus, kuriem nav piešķirts valsts noslēpuma statuss un nav noteikta ierobežota pieejamība (piemēram, veidlapas, ieroču uzskaites grāmatas);
 • sniedz informatīvos pakalpojumus valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām;
 • plāno centra darbībai nepieciešamo finansējumu un sniedz Aizsardzības ministrijai priekšlikumus par to, sniedz pārskatus par piešķirto valsts pamatbudžeta līdzekļu efektīvu un pareizu izmantošanu;
 • sniedz Aizsardzības ministrijai pārskatus un ziņojumus par centram noteikto uzdevumu izpildi;
 • nodrošina centra darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu, veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas personāla apmācības jomā;
 • atbilstoši kompetencei sniedz priekšlikumus par jaunu normatīvo aktu izdošanu vai grozījumiem spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā arī sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem;
 • plāno un veic publiskos iepirkumus atbilstoši piešķirtajiem finanšu līdzekļiem;
 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Jaunsardzes un informācijas centru vada tā direktors.

Centra struktūru veido viens departaments  Plānošanas un organizācijas departaments.

Aktuālās saites
© Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 2010