Aktualitātes|Ziņas par iestādi|Jaunsardze|Normatīvie akti|Aptauja|Saites
Resursi un rīki
Kontaktinformācija
Publiskie iepirkumi
Iepirkumi līdz 4000 EUR
Publikācijas un statistika
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
JIC reģistrētās preču zīmes
Oficiālā vēstule
Vakances
Fotogalerija
Video galerija
Tavai drošībai
Meklēšana
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Jaunsardzes un informācijas centrs > Ziņas par iestādi
Ziņas par iestādi

2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumi nr. 1419 «Jaunsardzes un informācijas centra nolikums» nosaka, ka Jaunsardzes un informācijas centrs (turpmāk ― centrs) ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs centra pakļautību īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību. 

Centra darbības mērķis ir veicināt profesionālā dienesta karavīru atlases iespējas un sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības jomu. 

Centram ir šādas funkcijas:

 • izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā;
 • veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu;
 • nodrošināt sabiedrību ar nepieciešamajiem informācijas resursiem par valsts aizsardzības tematiku;
 • īstenot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām valsts aizsardzības jomā;
 • veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;
 • veidot audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības tematiku atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas audiovizuālo resursu ražošanas vadlīnijām. 

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, centrs veic šādus uzdevumus:

 • organizē un nodrošina jauniešu apmācības procesu valsts aizsardzības jomā. Jaunsardze
 • sadarbībā ar pašvaldībām organizē informatīvi izglītojošus un citus pasākumus, iesaistot jauniešus no sociālā riska grupām;
 • izdod militāro žurnālu «Tēvijas Sargs»;
 • gatavo fotomateriālus un audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības tematiku publicēšanai un pārraidīšanai plašsaziņas līdzekļos;
 • sagatavo izdošanai metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts aizsardzības jomā;
 • izveido un uztur videomateriālu un fotomateriālu datubāzi valsts aizsardzības jomā;
 • sniedz informatīvos pakalpojumus valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām;
 • sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, veidojot audiovizuālos materiālus valsts drošības un aizsardzības jomā atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas audiovizuālo resursu ražošanas vadlīnijām. 

Jaunsardzes un informācijas centru vada tā direktors.

Centra struktūru veido trīs departamenti  Plānošanas un organizācijas departaments, Jaunsardzes departaments, Militārās informācijas departaments.

Aktuālās saites
© Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 2010